Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

The Christology of the Apostolic Preaching Recorded in the Book of ActsAutor(i): Ciprian-Flavius TERINTE
În anii imediat următori Revoluției din dec. 1989 nu doar Dumnezeu Își în-torsese privirile către România, ci se părea că și că poporul român Îl căuta mai stărui-tor pe Dumnezeu. Spre deosebire de omul occidental, care, în ciuda libertății religioa-se de care se bucura, întorcea spatele glasului lui Dumnezeu ce răsuna în Biserică, omul răsăritean își folosea cu nepregetare libertatea, căutând să-și stâmpere setea duhovnicească prin comuniunea tainică cu Dumnezeu, în Biserică. Totuși, situația avea să se schimbe curând, pe măsură ce societatea românească era atrasă în vârtejul materialismului și consumismului caracteristice unei piețe moderne a liberului schimb. Ademeniți de mirajul belșugului inaccesibil în perioada comunistă, românii L-au uitat repede pe Hristos, dătătorul bunătăților nepieritoare, lăsându-și inimile îngreunate „de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii”. În aceste condiții, slujitorii Bisericii lui Hristos trebuie să-și asume îndatorirea misionară de a-L vesti pe Mântuitorul, și chemarea Sa la Împărăția lui Dumnezeu, semenilor vrăjiți de Mamona sau, mai nou, de secularism, agnosticism și neoateism.
De aceea, studiul de față aruncă o privire asupra discursurilor kerigmatice rostite de Sfinții Apostoli, așa cum ne-au rămas consemnate de Sf. Ap. Luca în cartea Faptele Apostolilor, pentru a sintetiza principalele idei hristologice ale propovăduirii apostolice. Considerăm că predicarea Sfinților Apostoli este un izvor nesecat de învă-țătură pentru activitatea omiletică și catehetică a păstorilor poporului lui Dumnezeu din toate vremurile. Astfel, cuvântările apostolice din Faptele Apostolilor, abordate exegetic în prezentul studiu, sunt: cuvântarea Sfântului Apostol Petru de la Cincize-cime (FA 2, 14-40), cuvântarea Sf. Ap. Petru de la Poartea Frumoasă (FA 3, 12-26), cuvântarea Sfântului Apostol Petru din casa lui Corneliu (FA 10, 34-43), cuvânta-rea Sf. Ap. Pavel din Antiohia Pisidiei (FA 13, 16b-41) și cuvântarea Sf. Ap. Pavel din Areopagul atenian (FA 17, 22-34).
În încercarea de a contura și sistematiza hristologia acestor texte, se s-a ob-servat în primul rând faptul că prin cuvântările lor Sfinții Apostoli L-au avut în cen-trul propovăduirii lor pe Domnul Iisus și lucrarea Sa mântuitoare. El este figura cen-trală a tuturor discursurilor evanghelice din această scriere nou-testamentară. O atenție sporită este acordată realității învierii Domnului Hristos și importanței ei în planul veșnic de mântuire al lui Dumnezeu. Învierea este descrisă ca o lucrare a nemărginitei puteri a Tatălui și ca dovadă inconturnabilă a faptului că moartea Mân-tuitorului a fost jertfă bineplăcută lui Dumnezeu. De asemenea, prin învierea Sa Iisus a biruit moartea, făcându-Se urzitor al învierii întru viață veșnică pentru toți cei care cred în El.
Jertfa Domnului Hristos este o altă noțiune fundamentală a predicării aposto-lice din Faptele Apostolilor. Moartea lui Iisus este jertfă de ispășire pentru păcatele celor care cred în El. Chiar dacă cei care L-au osândit, din neștiință și răzvrătire, au fost iudeii, totuși ea face parte din planul dumnezeiesc de mântuire întocmit din veșnicie de Dumnezeu. Jertfa este urmată de Învierea și Înălțarea lui Iisus ca Domn. În această calitate, pe de o parte El Își împuternicește ucenicii prin Duhul Sânt, Care purcede de la Tatăl, iar pe de altă parte devine judecătorul tuturor celor care nu ascultă de porunca dumnezeiască a pocăinței. Însă hristologia propovăduirii apostolice nu este articulată ca speculație filozofică. Ea nu rămâne o doctrină abstrac-tă, menită să îmbogățească spectrul ideologic al vremii. În retorica Sfinților Apostoli, din propovăduirea lui Hristos decurge în mod coerent chemarea la credință și pocăin-ță, care este însoțită de trei făgăduințe principale: iertarea păcatelor, acordarea daru-lui Duhului Sfânt și dobândirea vieții veșnice.
Considerăm că proclamarea acestor adevăruri despre Domnul Hristos este im-perios necesară pentru mântuirea neamului românesc, aflat într-o luptă aprigă pe de o parte cu neajunsurile specifice așa-numitei perioade de tranziție, dar și cu amăgirea falselor valori ale veacului prezent, atrăgătoare prin strălucirea lor, dar amăgitoare prin caracterul lor efemer.Taguri:
Dialog teologic
Pagini: